Tapu Müdürlüğü

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
        
        SIRA NO
        
        VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN         ADI
        
        BAŞVURUDA İSTENİLEN         BELGELER
        
        HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
        
        1
        
Taşınmaz         Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi
        
        1- İlgilisinin veya yetkili         temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu         kurumlarına ait resmi yazı
        
        Başvuru: 15 Dk. (*)
        
        İşlem: 30 Dk. (**)
        
        2
        
Satış
        
        1-Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya         yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi         2- Gerçek kişilerde fotoğraf , 3-İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi         (cebri icra yolu ile satılmış ise ) 4- Mahkeme müzekkeresi (ortaklığın         giderilmesi davası yolu ile satılmış ise ) 5- Bina vasıflı         taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası 6- İlgili Belediyeden alınmış         emlak vergisi değerini belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        3
        
İpotek
        
        1- Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu         Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve         Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat         gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde         resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri         arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri 2- Taşınmaz sahibi ile         lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve         temsil belgesi 3- Gerçek kişilerde fotoğraf 4- Bina vasıflı         taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        4
        
Terkin işlemleri         (ipotek)
        
        1- Kamu tüzel kişileri,bankalar ve         finans kurumları lehine tesis edilmiş ipotekler o banka veya finans         kurumunun terkin için yazdığı yazı ve temsil belgesi 2- Diğerlerinde         lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve         temsil belgesi
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 30 Dk. (**)
        
        5
        
Mirasın İntikali
        
        1- Taşınmaz mal sahibi murise ait Sulh         Hukuk Mahkemesinden veya noterden alınmış mirasçılık belgesi 2- İlgili         vergi dairesinden alınmış veraset ve intikal vergisinin ödendiğini         gösterir belge (İntikal esnasında ibraz edilmemiş ise devir ve temlik         gerektirir herhangi bir akitle birlikte ve üzerinde herhangi bir ayni         hak tesisinde ibraz edilmek zorundadır) 3- Mirasçıların veya yetkili         temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 4-         Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem         sigortası
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        6
        
Kat irtifakı Tesisi
        
        1- 634 s. KMK 12/a maddesi gereğince         yetkili makamca onaylı mimari proje (Toplu yapılarda Ana gayrimenkulde,         yapıların onaylı yapı ruhsatı eki mimarî projesine uygun olarak, imar         plânı hükümlerine ve parselasyon plânlarına uygun olarak hazırlanmış         vaziyet plânı aranır) 2-         Kat irtifakını kuran malik veya malikler         tarafından imzalanmış bir yönetim plânı. 3- Taşınmaz         sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu         ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (****)
        
        7
        
Cins Tashihi
        
        1- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş         tescil bildirimi 2- Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların         cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya yapı         kullanma izni verileceği nedenle cinsinin tashih edilmesine dair         Belediye/Valilik yazısı. Tarımsal değişikliklerde Tarım Müdürlüğünce         düzenlenmiş rapor ve yazı. Köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde         sürekli ikamet edenlerin konut hayvancılık ve tarımsal amaçlı         yapacakları yapılar için muhtarlıktan alınan izin belgesi 3- Yapısız         halden yapılı hale gelmelerde ilgili vergi dairesinden 492 sayılı         harçlar kanununun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesine göre harcın tahsil         edildiğine dair belge 4- Diğer tashihlerde emlak vergisine esas değeri         gösterir ilgili belediyeden alınmış belge 5 -Taşınmaz malın sahibine         ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil         belgesi 6- Gerçek kişilerde fotoğraf 7- Yapısız halden yapılı hale         gelmelerde zorunlu deprem sigortası
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        8
        
Kamulaştırma
        
        1- Onaylı kamu yararı kararı 2-         İdarenin kamulaştırmaya ilişkin yazıları 3- Kısmi kamulaştırmalarda         Kadastro Müdürlüğü'nce düzenleşmiş tescil bildirimi 4- Yetkili         temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.         
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        9
        
Düzeltme
        
        1-Kadastroda bilirkişi beyanına göre         senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili         muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber 2- Varsa düzeltme nedenini         gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği 3- Yüzölçümü düzeltmelerinde         Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi ve tapu sicil         müdürlüğüne hitaben yazılmış yazı 4- Taşınmaz malın sahibine ait veya         yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi         5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        10
        
Ayırma (İfraz)
        
        1- Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve         uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst         yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol         raporu ve eki belgeler 2- Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye         Encümeni veya il özel idaresinin olumlu kararı 3- Ayrılması istenen         taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı         veya pasaportu ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina         vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası 6- İlgili Belediyeden         alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        11
        
Kooperatiflerde         Ferdileşme
        
        1- Kooperatif temsilcilerinin nüfus         cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 2- Bina vasıflı taşınmazlarda         zorunlu deprem sigortası 3- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi         değerini belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 4 Saat (****)
        
        12
        
Kat İrtifakından         Kat Mülkiyetine Geçiş
        
        07/07/2009 tarih ve 5912 sayılı Kanundan         önce yapılan binalar için: 1-         Binanın yapı kullanma izin belgesi (Tekli yapılarda ana yapının tüm         bağımsız bölümlerine ait yapı kullanma izin belgesi/Toplu yapılarda blok         bazındaki taleplerde, ilgili bloğun tüm bağımsız bölümlerinin yapı         kullanma izin belgesi aranır.) 2-Kat         maliklerinden biri tarafından kadastro müdürlüğünce düzenlenecek cins         değişikliği beyannamesi alınması üzerine tapu müdürlüğünce resen tescil         edilir.
        
        07/07/2009 tarih ve 5912         sayılı Kanundan sonra yapılan binalar için:         Binanın yapı kullanma izin         belgesine ekli binanın ve eklentilerinin mevzuata uygun ölçüldüğünü         gösterir röperli krokinin, kat maliklerden birinin veya belediyenin         talebi üzerine kadastro müdürlüğünce cins değişikliği beyannamesinin         düzenlenmesi üzerine tapu müdürlüğünce resen tescil edilir.
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        13
        
Elbirliği Halindeki         Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi
        
        Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın         malikinin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset         belgesinde belirtilen hisseleri oranında mirasçılar adına Medeni Kanunun         hükümlerine göre tescili işleminde mirasçıların adlarına tescil         işlemidir.
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 4 Saat (**)
        
        14
        
Birleştirme         (Tevhit)
        
        1- Kadastro müdürlüğünce üst yazıya         bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol         raporu 2- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il özel         idaresinin kararı 3-Birleştirilmesi istenen taşınmaz mallarının         sahiplerine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu         ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina vasıflı         taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 4 Saat (***)
        
        15
        
Şerhler Sütununda         Belirtme
        
        Tapu Sicil Tüzüğü Md.: 54, 55,56,57 de         belirtilen belgeler.
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        16
        
Kat Mülkiyeti         Tesisi
        
        1- Kadastro Müdürlüğünden alınacak cins değişikliği beyannamesi,         2- Taşınmazın maliki veya bütün paydaşlarının talebi,         3- Taşınmaz maliki veya bütün paydaşları         tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan         mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi,         4- Kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir         yönetim plânı, 5- Taşınmaz maliki veya maliklerinin veya yetkili         temsilcilerinin TST’nce belirlenmiş olan kimlik belgeleri ( nüfus         cüzdanı, pasaport, avukat kimlik belgesi) ve tüzelkişi ise yetki         belgesi, 6- Zorunlu deprem sigortası poliçesi (DASK), 7-Cins         değişikliğinden dolayı vergi dairesinden alınacak ilişik kesme yazısı         (492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 4 sayılı Tarifenin 13/a maddesi).
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (****)
        
        17
        
Beyanlar Sütununda         Belirtme
        
        Tapu Sicil Tüzüğü Md.: 60, 61, 62, 63,         64 de belirtilen belgeler.
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        18
        
Tahsis İşlemleri        
        
        1- İlgili kurumun resmi yazısı ve varsa         tahsis cetveli, 2, Gerçek kişilerde lehtarın kimlik bilgilerini gösterir         bilgi veya belge.
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        19
        
Trampa
        
        1-Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili         temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 2- Gerçek         kişilerde fotoğraf. 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem         sigortası. 4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini         belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (***)
        
        20
        
Taksim (Paylaşma)
        
        1- Varsa noterden düzenlenmiş veya el         yazılı sözleşme (Mirasın taksiminde) 2- Hissedarların veya yetkili         temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi (Mirasın         taksiminde; Noterde düzenlenmiş veya el yazılı sözleşmedeki imzaların         noterde onaylanması halinde sadece adına tescil edilecek iştirakçinin         talebi yeterlidir.) 3- Gerçek kişilerde fotoğraf 4- Bina vasıflı         taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası. 5- İlgili Belediyeden alınmış         emlak vergisi değerini belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (***)
        
        21
        
Aile Konut Şerhi
        
        1- Konutun aile konutu olduğunu         kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge. 2         - Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı. 3- Gereken         hallerde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı         olduğunun kadastro müdürlüğünce veya muhtarlıkça tespit edilmesi 4-         İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya pasaportu 5-Malik olmayan eşin         talebi ile aile konutu şerhi işlenmesi için mahkeme kararı         gerekmektedir.
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat         
        
        22
        
Bağış
        
        1- Bağışlayan ve bağışlananın veya         yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,         2- Gerçek kişilerde fotoğraf, 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu         deprem sigortası, 4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini         belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        23
        
Ölünceye Kadar         Bakma Akdi Sözleşmesi
        
        1- Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterde         düzenlenmiş ise tescili içerir sözleşme, 2- Taşınmaz sahiplerinin ve         bakım borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya         pasaportu ve temsil belgesi. 3- Gerçek kişilerde fotoğraf, 4- Bina         vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası , 5- İlgili Belediyeden         alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 4 Saat (**)
        
        24
        
Kira Sözleşmesinin         Şerhi
        
        1- Kira sözleşmesi, 2- Noterde         düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer         hallerde malikin veya temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu,         temsil belgesi, 3- Gerçek kişilerde fotoğraf
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        25
        
Kat İrtifakının         Sona Ermesi
        
        1- Kat irtifakının terkini için tüm         maliklerin talebi, 2- Kat malikinin veya yetkili temsilcilerinin         nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 3- Gerçek kişilerde         fotoğraf
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (****)
        
        26
        
İntifa Hakkı Tesisi        
        
        1- Taşınmaz malın sahiplerinin ve intifa         hakkı lehtarının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya         pasaportu ve temsil belgesi, 2- Gerçek kişilerde fotoğraf, 3- Bina         vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası, 4- İlgili Belediyeden         alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        27
        
Kat Karşılığı         İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi
        
        1- Noterde düzenlenmiş sözleşme, 2-         Taşınmaz malın sahibine veya lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin         nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 3- Gerçek kişilerde         fotoğraf, 4 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini         belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        28
        
İrtifak Hakkı
        
        1- Taşınmazın bulunduğu yere göre         belediye encümeni veya il özel idaresi kararı 2- Kadastro Müdürlüğünce         düzenlenmiş tescil bildirimi, 3- Taşınmaz malın sahibine ve lehtara ait         veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil         belgesi , 4- Gerçek kişilerde fotoğraf , 5- Bina vasıflı taşınmazlarda         zorunlu deprem sigortası, 6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi         değerini belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (****)
        
        29
        
Kat Karşılığı         Temlik
        
        1-Noterden düzenlenmiş sözleşme, 2-         Taşınmaz sahibi ve sözleşme gereği devralanın veya yetkili         temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi , 3-         Gerçek kişilerde fotoğraf, 4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi         değerini belirtir belge
        
        
        
        
        
        
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        30
        
Geçit Hakkı Tesisi
        
        1- Belediye veya il encümen kararı, 2-         Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi, 3- Taşınmaz sahibi         ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu         ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf, 5- Bina vasıflı         taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası 6- İlgili Belediyeden alınmış         emlak vergisi değerini belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (****)
        
        31
        
Vasiyetnamenin         Tenfizi İşlemi
        
        1- Mahkemeden alınmış tenfiz kararı ve         tescile yönelik yazı 2- Vasiyetnamenin onaylı bir örneği 3 - Lehtara         ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil         belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina vasıflı taşınmazlarda         zorunlu deprem sigortası 6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi         değerini belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        32
        
Kat Mülkiyetinin         Sona Ermesi
        
        1- Ana yapının yok olması veya harap         olması halinde yetkili merci tarafından belgelenmesi (Deprem veya         heyelan gibi doğal afet vs.) 2- Harap ve yok olması halinde kat         maliklerden birinin diğer hallerde tüm kat maliklerinin veya yetkili         temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 3- Gerçek         kişilerde fotoğraf
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (****)
        
        33
        
Eklentinin Yazımı         (Teferruat)
        
        1- Elenti listesi 2- Taşınmaz sahibine         ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil         belgesi
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        34
        
Yönetim Planının         Değiştirilmesi
        
        634 s.KMK m.28’e ilişkin taleplerde; 1-         Kat maliklerinin beşte dördü tarafından imzalanmış yönetim planı, 2-         Yöneticinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (****)
        
        35
        
Üst Hakkı Tesisi         (İnşaat Hakkı)
        
        1- Taşınmazın bulunduğu yere göre         belediye encümeni veya il idare kurulu kararı 2- Taşınmaz sahibi ile         lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve         temsil belgesi 3- Gerçek kişilerde fotoğraf 4- Bina vasıflı         taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası 5- İlgili Belediyeden alınmış         emlak vergisi değerini belirtir belge 6 - Kadastro Müdürlüğünce         düzenlenmiş tescil bildirimi
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (****)
        
        36
        
Ticaret         Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil
        
        1- Ticaret mahkemesince tayin olunan         değeri gösterir karar (Bilirkişi raporu) 2- Ticaret sicil memurluğundan         alınmış temsil belgesinde taşınmazın ayni sermaye olarak tescil         edildiğinin belirtilmesi, 3- Ayni sermaye olarak adına tescil edilecek         ticaret şirketinin yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu         ve temsil belgesi ,4- Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil         belgesinde ayni sermayenin tescil edildiği belirtilmemiş ise taşınmaz         sahibinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve         temsil belgesi, 5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem         sigortası 6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini         belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        37
        
Finansal Kiralama         (Leasing) sözleşmesi belirmesi
        
        1- Noterde düzenlenmiş sözleşme, 2-         Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve         temsil belgesi 3- Gerçek kişilerde fotoğraf
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        38
        
Kat Mülkiyeti         Kurulu Taşınmazlarda Kat İlavesi
        
        1- Değişikliği gösterir yetkili makamca         onaylı mimari proje, 2- Arsa payları değişikliklerini de kapsayan         Noterden düzenlenmiş liste, 3- Tüm kat maliklerinin veya yetkili         temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 4- Gerçek         kişilerde fotoğraf
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (****)
        
        39
        
Devre Mülk Hakkı         Tesisi
        
        1- Devre Mülk Sözleşmesi 2- Taşınmaz         malın sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya         pasaportu ve temsil belgesi 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu         deprem sigortası
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (****)
        
        40
        
Ortaklaşa         Kullanılan Yerlerin Tescili
        
        1- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya         yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,         2- Gerçek kişilerde fotoğraf, 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu         deprem sigortası 4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini         belirtir belge
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 8 Saat (***)
        
        41
        
Vakfa Özgülenen         Malların Tescili
        
        1- Vakfın tesciline dair kesinleşmiş         mahkeme kararı, 2- Taşınmaz malın vakıf adına tesciline dair mahkemenin         bildirimi
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        42
        
Sözleşmeden Doğan;         Şufa (Ön Alım), İştifa (Alım), Vefa (Geri Alım) Hakkı Şerhi
        
        1- Noterden düzenlenmiş sözleşme, 2-         Şerh yetkisine sahip lehtar veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı         veya pasaportu ve temsil belgesi 3- Gerçek kişilerde fotoğraf
        
        Başvuru: 15 Dk. ( *)
        
        İşlem: 2 Saat (**)
        
        
        
(*)         Evrakların eksiksiz teslimi, incelenmesini takiben kendinden önce         başvuru olması halinde randevu verilmesi için geçen         zaman         (**)         Bir taşınmaza ait işlemin; randevu saati itibariyle hazırlanmaya         başlanmasından itibaren geçen         zaman         (***) İki taşınmaza ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya         başlanmasından itibaren geçen         zaman         (****) Toplu yapı haricindeki binalara ait işlemin randevu saati         itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman
        
        
        
        Başvuru esnasında yukarıda         belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile         başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması         veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti         durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine         başvurunuz.         
        
 
        
İlk         Müracaat Yeri : İsim :         Unvan : Adres :         
        
        Tel. : Faks         : e-Posta :
        
 
        
Kazan         Tapu Müdürlüğü
        
        Dursun ÇANAKÇI
        
Tapu         Sicil Müdür Yardımcısı
        
Kazan         Tapu Müdürlüğü
        
814         14 07
        
-
        
        kazan-tsm@tkgm.gov.tr
        
 
        
 
        
        İkinci Müracaat Yeri : Kazan Tapu Müdürlüğü
        
        İsim : Celal ÖZTÜRK
        
        Unvan : Tapu Müdürü
        
        Adres : Kazan Tapu Müdürlüğü
        
        Tel. : 814 52 00
        
        Faks : 814 52 00
        
        e-Posta : kazan-tsm@tkgm.gov.tr