KAHRAMANKAZAN KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
S.
N
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 (EN GEÇ SÜRE)
 
1
 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
15 gün
2
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
1-Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
20
 
 
 
 
3
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3-Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
30 gün
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 
4
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
 30 gün
5
5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre yurt dışında kullanılacak idari nitelikli belgeler “Apostille” tasdik şerhi ile sözleşme dışındaki ülkelere gidecek belgelerin tasdik işlemi
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Kazan Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler ile noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
1 gün
6
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
   Dilekçe
30 gün
7
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
15 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                             İkinci Müracaat Yeri:
İsim     : Sevim Nehir BULUT                                                           İsim     : Handan ÇOLAK
Unvan : Yazı İşleri Şefi                                                                     Unvan : Yazı İşleri Müdürü
Adres  : Hükümet Konağı                                                                 Adres  : Hükümet Konağı
Tel       :8141213                                                                              Tel       : 8141213
Faks    :8141003                                                                              Faks    : 8141003
 Telefon
 :
 (312) 814 12 13
 Faks
 :
 (312) 814 05 33
 E-Posta
 :
 kazan@icisleri.gov.tr
 Adres
 :
 Fatih Mah.Ankara Cad.No:209 Hükümet Konağı